+420 725 927 576

Podrobnější informace pro zákazníky

Podrobnější informace pro zákazníky společnosti Rapak&Co s.r.o. o zpracvání osobních údajů

 

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte jako náš zákazník (tzn. zákazník společnosti Rapak&Co. s.r.o., se sídlem Žitná 562/10, 120 00 Praha 2, IČ: 06551572) řadu práv. Zde je uveden podrobnější obsah jednotlivých práv, která máte v oblasti ochrany osobních údajů zaručena nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation, účinném v České republice od 25.5.2018 (dále jen „GDPR“). Mezi tato práva patří:

 

Právo na přístup ke svým osobním údajům

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v dokumentu ZPRACOVÁNÍ A ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ zde a v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou společnostmi zpracovávány. Pokud od nás jako odpověď na vaši žádost obdržíte informaci o tom, že vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo požadovat zejména tyto informace:

 • jaký je účel zpracování vašich osobních údajů?
 • o jakou kategorii osobních údajů se jedná?
 • komu jsou vaše osobní údaje předávány, či zpřístupněny? Jedná se příjemce ze třetích zemí nebo mezinárodní organizace?
 • jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme, popřípadě co tuto dobu určuje?
 • máte právo požadovat výmaz nebo opravu vašich osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související;
 • máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související;
 • máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související;
 • máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související;
 • máte právo na informace o zdrojích vašich osobních údajů v případě, kdy by nám vaše osobní údaje nebyly poskytnuty přímo vámi;
 • máte právo požadovat informace o tom, zda dochází k profilování vašich osobních údajů, tj. jaký je postup zpracování vašich osobních údajů, jaký je význam a předpokládaný dopad na vaše osobní údaje;
 • máte právo požadovat informace o tom, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů automatizovaným způsobem, tj. jaký je postup zpracování vašich osobních údajů, jaký je význam a předpokládaný dopad na vaše osobní údaje;
 • máte právo na informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje předávány do třetí země, či mezinárodní organizaci a o přijatých zárukách;
 • máte právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, které se vztahují k vaší osobě. Kopie vám bude poskytnuta bezplatně. V případě vaší opětovné žádosti vám můžeme z důvodu vzniklých administrativních nákladů účtovat přiměřený poplatek.

 

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné, máte právo po nás požadovat jejich opravu, popřípadě doplnění, a to bez zbytečného odkladu poté, co nám to sdělíte.

 

Právo požadovat výmaz osobních údajů

Pokud u nás toto své právo uplatníte, máme povinnost veškeré vaše osobní údaje z naší evidence vymazat. Tomuto požadavku však nemůžeme vyhovět vždy, ale pouze v případě, že bude splněn kterýkoliv z těchto důvodů:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;
 • odvoláte váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a my nemáme žádný další právní důvod pro zpracování vašich osobních údajů;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (pro které je zákonným důvodem zpracování nezbytnost splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud bychom tím byli pověřeni, či je to nezbytné pro oprávněné zájmy naše či třetí strany nebo jde o zpracování formou profilování a současně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, které by nás nadále ke zpracování opravňovaly);
 • vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
 • vaše osobní údaje musí být vymazány, abychom mohli splnit povinnost, kterou nám ukládá právo Evropské unie nebo České republiky;

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

K výmazu vašich osobních údajů tak nedojde pokud:

 • by to bylo v rozporu s výkonem práva na svobodu projevu a informace;
 • bychom tím porušili povinnost, kterou nám ukládá právo Evropské unie nebo České republiky;
 • je to nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • je to nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu;
 • je to nezbytné zejména pro vědecké účely a historický výzkum;
 • je to nezbytné pro uplatnění právních nároků.

Pokud nebudou splněny podmínky pro výmaz vašich osobních údajů, budeme vás o této skutečnosti informovat bez zbytečného odkladu a uvedeme i důvody, proč vašemu právu nemůžeme vyhovět.

 

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Pokud u nás toto právo uplatníte, máme povinnost omezit rozsah zpracování vašich osobních údajů. Tomuto požadavku však nemůžeme vyhovět vždy, ale pouze v případě, že bude splněn kterýkoliv z těchto důvodů:

 • pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné, omezíme zpracování vašich osobních údajů po dobu, než tuto skutečnost ověříme;
 • pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů provádíme protiprávně a zároveň odmítáte provedení výmazu vašich osobních údajů;
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro zpracování, ale pro určení vašeho případného právního nároku;
 • využil/a jste práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a nebylo dosud rozhodnuto, zda převažují naše oprávněné důvody pro jejich zpracování.

 

Naše oznamovací povinnost ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování vašich osobních údajů

Pokud jsme vaše osobní údaje zpřístupnili jednotlivým příjemcům, máme povinnost oznámit jim veškeré opravy, výmazy či omezení zpracování osobních údajů, které bylo ve vztahu k vašim osobním údajům učiněno. Tuto povinnost nejsme schopni splnit, pokud by to pro nás bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, poskytneme vám seznam příjemců, kteří byli ve vztahu k vašim osobním údajům případně vyrozuměni.

 

Právo požadovat přenositelnost vašich osobních údajů

Pokud je to pro nás technicky proveditelné, máte možnost požadovat předání vašich osobních údajů přímo jinému správci.

 

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu nezbytného pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, či oprávněných zájmů třetí strany, včetně případu profilování.

U zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete vznést námitku kdykoliv. Pokud tak učiníte, nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely již dále zpracovávat.

V případě, že by vaše osobní údaje byly zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely nemáte právo vznést námitku, jednalo by se o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

 

Právo vztahující se k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování

Máte právo požadovat, aby vaše osobní údaje nebyly zpracovávány automatizovaným způsobem, či profilováním. Automatizovaným způsobem je myšleno zpracování pomocí výpočetní techniky, bez lidského zásahu. Profilování je určitá forma zpracování vašich osobních údajů, která probíhá rovněž automatizovaně a používá se k tomu, abychom mohli vyhodnotit určité věci, které se vztahují k vaší osobě. Jedná se například o vyhodnocení vašich osobních preferencí v určité oblasti, odhad vaší ekonomické situace apod. Ani jednoho ve společnostech nevyužíváme.

 

Vaše právo, které odpovídá naší povinnosti oznamovat případy porušení zabezpečení, která by mohla představovat vysoké riziko pro vaše práva a svobody

Vaše osobní údaje, jsou zpracovávány a ukládány za pomoci náležitých technických a bezpečnostních opatření. Naše systémy jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány, aby poskytovaly vašim osobním údajům co nejvyšší záruku ochrany. Pokud by ovšem i přes veškerá naše opatření došlo k porušení zabezpečení vašich osobních údajů a to tak, že by to pro vás mohlo představovat vysoké riziko, bude vám tato skutečnost bez zbytečného odkladu oznámena, spolu s povahou tohoto porušení zabezpečení, pravděpodobnými důsledky, které pro vás mohou nastat, včetně přijatých opatření k vyřešení této záležitosti. Buďte prosím informováni, že v případě, kdy by to pro nás bylo nepřiměřeně obtížné, můžete být informováni i prostřednictvím veřejného oznámení.

Současně máme povinnost ohlásit případ porušení, které by mohlo být rizikové pro vaše práva a svobody, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin (72 hodin od doby, kdy jsme se o porušení dozvěděli) Úřadu na ochranu osobních údajů.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce ode dne jejího obdržení. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

 

Žádosti lze podávat:

 • osobně nebo písemně na adrese: Rapak&Co. s.r.o., Žitná 562/10, 120 00 Praha 2
 • prostřednictvím emailu na adrese: info@rapak.co.com

Rádi bychom vás informovali, že veškeré informace o osobních údajích lze poskytovat a jednotlivá práva může uplatňovat pouze a výhradně osoba, o jejíž osobní údaje se jedná. Za tímto účelem můžeme požadovat přiměřené ověření vaší osoby (jakožto žadatele). Pokud nám nebude s ohledem na povahu osobních údajů dostatečně prokázáno, že jde o osobu, o jejíž osobní údaje se jedná, nemůžeme vám takové informace sdělit a vaše žádost tak bude s největší pravděpodobností zamítnuta.

 

Můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i bez vašeho souhlasu?

Ano, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, a to za účelem:

 • provedení zakázky;
 • plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z právních předpisů;
 • ochrany našich oprávněných zájmů(např. případné reklamace);
 • přímého marketingu z důvodu oprávněného zájmu;
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Možnost a zákonnost zpracování na základě výše uvedeného vyplývá přímo z účinných právních předpisů a váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.