+420 725 927 576

Zpracování a uložení osobních údajů

Tímto dokumentem vás, jakožto zákazníky společnosti Rapak&Co. s.r.o. informujeme, v souladu s právním řádem České republiky a zejména s odkazem na čl. 13 a následující Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation, účinném v České republice od 25.5.2018 (dále jen „GDPR“) o skutečnostech, které mají či mohou mít vliv na ochranu vašich osobních údajů, jejich zpracování našimi společnostmi, včetně přehledu vašich práv.

Kdo zpracovává vaše osobní údaje

Správcem vašich osobních údajů jsme my, tedy společnost Rapak&Co. s.r.o., se sídlem Žitná 562/10, 120 00 Praha 2, IČ: 06551572, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283636 (dále také jen „Správce“)

K jakému účelu vaše osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Účelem zpracování vašich osobních údajů je poskytnutí služeb, které od nás poptáváte, ať již na základě vyplnění webového formuláře, zasláním poptávkového emailu, uzavřením smlouvy či jinak. V případě, že s poskytnutím svých osobních údajů za účelem poskytnutí našich služeb, případně následného plnění smlouvy, nesouhlasíte (ať již pro komunikaci s vámi jako zákazníkem, pro sdělování informací o průběhu poskytování služeb či pro upřesnění požadavků tak, aby byly služby poskytnuty podle vašich představ), nebudeme vám bohužel schopni naše služby poskytnout.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme a kde je získáváme?

Vaše údaje získáváme přímo od vás jako zákazníka, ať již vyplněním webového formuláře, zasláním emailem nebo při uzavírání smlouvy.

Jedná se o tyto kategorie osobních údajů:

  • jméno a příjmení;
  • kontaktní údaje (emailová adresa/telefon);

a v případě uzavření smlouvy rovněž

  • adresa
  • platební údaje
  • podpis
  • příp. další specifické údaje vztahující se ke smlouvě

Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Zpracování vašich osobních údajů je prováděno námi, tj. Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tyto kategorie zpracovatelů:

  • Poskytovatel softwaru pro rozesílání obchodních sdělení.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

V zákonem stanovených případech, jsme povinni některé vaše osobní údaje předat orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům státní správy. Nepředáváme je však do zemí mimo Evropský hospodářský prostor nebo mezinárodní organizaci.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí vámi poptávaných služeb, budeme zpracovávat do doby, než bude zakázka provedena. Nedojde-li k plnění zakázky ani do tří let od obdržení vašich osobních údajů, vaše osobní údaje již nebudeme nadále zpracovávat. Po skončení smluvního vztahu budeme dále zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, a to zejména z důvodu případných reklamací či uplatňování našich nároků, maximálně však po dobu 5 let po skončení smluvního vztahu.

Osobní údaje, které zpracováváme pro splnění povinností, které pro nás vyplývají z právního řádu České republiky (zejména účetní, archivační a evidenční povinnosti), budeme zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (tzn. max. po dobu let 10 let).

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte vůči nám, jakožto správci vašich osobních údajů, zejména následující práva:

o   právo požadovat informace o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, v jakém rozsahu, a k jakému účelu;

o   právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme;

o   právo požadovat přenesení vašich osobních údajů k jinému správci, lze-li to po nás spravedlivě požadovat s ohledem na technickou a organizační stránku věci;

o   právo vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajůna základě našeho oprávněného zájmu (zejména pro účely přímého marketingu);

o   právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;

o   právo, aby vaše osobní údaje nezpracovával žádný automatický systém nebo abychom jakkoliv vyhodnocovali vaši osobu (tzv. profilování); automatizované zpracování ani profilování však u nás nepoužíváme;

o   právo požadovat po nás kopii vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme. Tuto kopii vám poskytneme bezplatně. V případě, že žádáte o opětovnou kopii, můžeme vám účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů, které nám vzniknou;

o   požadovat po nás opravu, či doplnění vašich osobních údajů;

o   požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení rozsahu zpracování vašich osobních údajů;

o   udělíte-li souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, oprávněni jej kdykoliv odvolat, a to zejména stejným způsobem, jakým byl daný souhlas poskytnut.

Na vaši žádost v oblasti osobních údajů jsme povinni odpovědět ve lhůtě jednoho měsíce ode dne obdržení žádosti. S ohledem na složitost či počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O důvodech prodloužení vás budeme vždy informovat do jednoho měsíce ode dne obdržení žádosti.

Používání souborů cookies

Naše webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Cookies je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče, který používáte.

V rámci nastavení vašeho webového prohlížeče můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Máte tedy kdykoliv možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání cookies na našich stránkách, a to prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že jsme oprávněni využívat standardních cookies ze strany našich serverů a webových stránek.

Jak můžete získat bližší informace v oblasti ochrany vašich osobních údajů a používání cookies?

Bližší informace o vašich právech naleznete v dokumentu PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, který je Vám k dispozici zde nebo v sídle, či provozovnách společností, případně vám jej na požádání zašleme elektronicky na vaši emailovou adresu. Můžete se na nás obrátit s žádostmi či dotazy rovněž telefonicky na čísle: +420 725 927 576 nebo písemně na emailu: info@rapak-co.com .

Buďte prosím informován/a, že veškeré informace o osobních údajích lze poskytovat pouze a výhradně osobě, o jejíž osobní údaje se jedná. Za tímto účelem můžeme požadovat přiměřené ověření vaší osoby. Pokud nám nebude s ohledem na povahu osobních údajů dostatečně prokázáno, že jde o osobu, o jejíž osobní údaje se jedná, nemůže vám takové informace sdělit.