+420 725 927 576

Whistleblowing

 SYSTÉMY OZNÁMENÍ MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Společnost Rapak&Co. s.r.o., se sídlem Žitná 562/10, 120 00 Praha 2, IČ: 065 51 572 (dále „Společnost„) v souladu s ust. § 9 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „ZOO„) a souvisejícími právními předpisy, zveřejňuje informace o způsobu, jakým mohou zaměstnanci Společnosti a další níže uvedené oprávněné osoby (dále „Oznamovatel„) podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Společnosti, nebo u třetí osoby, se kterou Oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti a prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR a Finančním analytickým úřadem.

1. Jaké protiprávní jednání je možné oznámit

Dle ZOO je možné oznámit Společnosti nebo příslušnému státnímu orgánu protiprávní jednání, které:

a)   má znaky trestného činu;

b)  má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,

c)   porušuje ZOO;

d)   porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4. ochrany spotřebitele,

5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7. ochrany životního prostředí,

8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10.  hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11.  ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13.  ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14.  fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

2. Kdo je oprávněn oznámení podat (oznamovatel)

Dle ZOO může Oznámení podat:

a)     Člen statutárního orgánu Společnosti;

b)     Společník Společnosti;

c)     zaměstnanec Společnosti vykonávající práci na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti;

d)     smluvní spolupracující zástupce Společnosti (pokud je fyzickou osobou);

e)     Pracovník (zaměstnanec, člen statutárního orgánu) smluvně spolupracujícího zástupce Společnosti;

f)      třetí osoba vykonávající pro Společnost práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění;

g)     osoba vykonávají u Společnosti dobrovolnickou činnost, odbornou praxi či stáž;

h)     uchazeč či zájemce o činnost dle písm. a) až g).

Společnost nevylučuje přijímání Oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

3. Jak Ize oznámení podat Společnosti

Oznamovatel může Oznámení podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti písemně, nebo ústně tzv. příslušné osobě: Ing. Daniel Rapák (dále „Příslušná osoba„).

Oznámení lze podat následujícími způsoby:

  • Telefonicky na číslo: +420 725 927 576
  • E-mailem na adresu: daniel@rapa-co.com
  • V listinné podobě nebo osobně na adresu:
    Rapak&Co. s.r.o., se sídlem Žitná 562/10, 120 00 Praha 2

Na žádost Oznamovatele přijme Příslušná osoba Oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

4. Vnější oznamovací systém

Ministerstvo spravedlnosti

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu ZOO je možné podat rovněž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, který je přístupný na internetových stránkách:
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Finanční analytický úřad (FAÚ)

V případě protiprávního jednání spočívajícího v porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZAML„) se oznámení podává prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného FAÚ. Kontakty pro podání oznámení jsou dostupné na internetových stránkách FAÚ: https://fau.gov.cz/kontakty.

Oznámení o porušení ZAML nelze podat prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti a přijímá je výlučně FAÚ.

5. Ostatní informace

Podrobnější informace o způsobu podání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu ZOO prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, ochraně, právech a povinnostech oznamovatele a dalších osob jsou obsaženy ve vnitřním předpisu Společnosti, případně se lze s dotazy obrátit na Ministerstvo spravedlnosti, které poskytuje metodickou, poradenskou a jinou odbornou pomoc v oblasti ZOO: https://oznamovatel.justice.cz/.